Uzavírka silnice č. III/18043 Dobřany - objízdná trasa

Příjezd ze Lhoty do Dobřan od 22.2. 2021 do 30.9. 2021 uzavřen.

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
Škroupova 5, 306 32 P L Z E Ň
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/016443/21
Č.J.: MMP/018306/21
V PLZNI DNE: 19.1.2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát města Plzně jako orgán věcně a místně příslušný dle §124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti, kterou dne 18.1.2021 podala právnická osoba COLAS CZ, a.s.,
IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci

s t a n o v í

dle ustanovení §77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor
Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát, č.j. KRPP-5593-2/ČJ-2021-031106-48, ze dne 14.01.2021,
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
na místní komunikaci III. třídy č. C5204 Klatovská, v Plzni
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka směrová č. IS11c „Směrová tabule pro
vyznačení objížďky“ před „křižovatkou“ ulic Klatovská x Kamínková - ve směru na Šlovice
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka směrová č. IS11c „Směrová tabule pro
vyznačení objížďky“ před křižovatkou ulic Klatovská x K Valše x Řepná - ve směru k ulici K Valše
na místní komunikaci III. třídy č. C7701 K Valše, v Plzni
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka směrová č. IS11c „Směrová tabule pro
vyznačení objížďky“ před křižovatkou ulic K Valše x Klatovská x Řepná - ve směru k ulici Klatovská
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka směrová č. IS11c „Směrová tabule pro
vyznačení objížďky“ před křižovatkou ulic K Valše x Dobřanská - ve směru k ulici Dobřanská
na silnici č. III/18043 Dobřanská, v Plzni
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka směrová č. IS11c „Směrová tabule pro
vyznačení objížďky“ před křižovatkou ulic Dobřanská x K Valše - ve směru k ulici K Valše
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka směrová č. IS11a „Návěst před objížďkou“
před křižovatkou ulic Dobřanská x K Valše - ve směru k ulici K Valše
− zneplatnění dopravního značení č. IS3c „Směrová tabule (s jedním cílem) DOBŘANY“
před křižovatkou ulic Dobřanská x K Valše - ve směru k ulici K Valše
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka provozní č. IP10a „Slepá pozemní
komunikace“ + E3a „Vzdálenost“ za křižovatkou ulic Dobřanská x K Valše - ve směru
„Plzeň – Lhota“
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka provozní č. IP10a „Slepá pozemní
komunikace“ + E3a „Vzdálenost“ za okružní křižovatkou v ulici Dobřanská - ve směru
„Plzeň – Lhota“

Č.j. MMP/018306/21 str. 2

Ing. Václav Mach telefon: 37 803 4326 email: machv@plzen.eu
na silnici č. III/18043 K Sinoru, v Plzni
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka provozní č. IP10a „Slepá pozemní
komunikace“ + E3a „Vzdálenost“ za křižovatkou ulic K Sinoru x Novoveská x Náves - ve směru
Dobřany
na silnici č. III/18044 Novoveská, v Plzni
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka provozní č. IP10b „Návěst před slepou
pozemní komunikací“ + E3a „Vzdálenost“ před křižovatkou ulic Novoveská x K Sinoru x Náves - ve
směru k ulici K Sinoru

na místní komunikaci III. třídy č. C5313 Náves, v Plzni
− „doplňkové dopravní značení“, 1x informativní značka provozní č. IP10b „Návěst před slepou
pozemní komunikací“ + E3a „Vzdálenost“ před křižovatkou ulic Náves x Novoveská x K Sinoru - ve
směru k ulici K Sinoru
z důvodu: vyznačení objízdné trasy v rámci uzavírky silnice č. III/18043 v obci Dobřany
v termínu: 22.2.2021 – 30.9.2021

dle přiložené odsouhlasené situace 1x DIO, která tvoří přílohu tohoto stanovení, za splnění
následujících podmínek:
• Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplýván z přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, lze vyjádřit:
- škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem
však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo
- jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.
• Po ukončení stavebních prací bude dopravní značení obnoveno do původního stavu.
• Dopravní značení na výše uvedených komunikacích bude osazeno v souladu se stanovením
přechodné úpravy provozu na silnici č. III/18043 stanoveným Odborem správním a dopravním
Městského úřadu Stod.
• Osazení dopravního značení provede profesně způsobilá osoba dle Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne
12.3.2015.
• Den zahájení prací a realizace dopravního opatření nahlásí žadatel minimálně 3 dny předem
silničnímu správnímu úřadu, dále na odbor dopravy Magistrátu města Plzně, tel. 378034326,
fax 378034302 a na Policii ČR k provedení případné kontroly osazení stanoveného dopravního
značení.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nenahrazuje povolení příslušného
silničního správního úřadu.

Ing. Václav Mach
referent Odboru dopravy
Magistrátu města Plzně

Č.j. MMP/018306/21 str. 3

Ing. Václav Mach telefon: 37 803 4326 email: machv@plzen.eu
Obdrží:
Žadatel:
• COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha
Na vědomí:
• Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, dopravní
inspektorát Plzeň, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň
• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov,
Dopravní inspektorát, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
• ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň
• ÚMO Plzeň 6 - Litice, Klatovská 243, 321 00 Plzeň
• ÚMO Plzeň 10 - Lhota, K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň
• Městský úřad Stod, Odbor správní a dopravní, Náměstí ČSA 294, pracoviště Sokolská 566, 333 01 Stod
• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
(okres Plzeň - město)
• Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, P. O. BOX 313,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň