Městský obvod Plzeň 10

Dotace a finanční dary

V roce 2022 byla Zastupiteltvem města Plzně schválena novelizace procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzeň, jejíž nejdůležitější změnou je zavedení elektronického způsobu podávání žádostí o dotace a s tím související spuštění dotačního portálu statutárního města Plzeň. Elektronický způsob podávání žádostí o dotaci se tak stala vprostředí města Plzně jediným možným způsobem podání žádostí, a to nejen pro žádosti podávané celoměstským orgánům, ale také pro žádosti podávané orgánům obvodních samospráv, tzn. i pro prostředí Měskéh obvodu Plzeň 10-Lhota.

Dotační portál, na kterém jsou zveřejněny informace o dotačních programech jak statutárního města Plzeň, tak Městského obvodu Plzeň 10-Lhota a dále informace o podmínkách pro získání dotace, o podaných žádostech a další informace související s poskytováním dotací statutárního města Plzeň, naleznete na adrese

https://dotace.plzen.eu

Žadatel se na těchto stránkách zaregistruje, čímž získá vlastní uživatelský účet, tzv. „Můj účet“, který bude dále používat pro přihlášení se do aplikace eDotace. Tato aplikace slouží jako prostředek pro elektronické podávání žádostí a dále je hlavním komunikačním prostředkem mezi žadatelem a poskytovatelem.

Závazné podmínky a povinnosti žadatelů o dotaci, resp. příjemce dotací z rozpočtu města Plzně, můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a podmínky pro žadatele o dotace z rozpočtu města Plzně. Podmínky pro žadatele v dotačních programech vyhlašovaných Městským obvodem Plzeň 10-Lhota jsou k dohledání např. zde

Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň nebo Městský obvod Plzeň 10-Lhota o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dpo-archiv.plzen.eu

Všechny smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz).

Poslední aktualizace: 22. 4. 2024, Vágner Petr