Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
ÚvodŽivot v obvoduSvoz odpadních vod

Svoz odpadních vod

Upozornění:

Do rezervačního systému města Plzně přibyl další vývozce. Pro rezervaci svozu odpadních vod firmou paní Šedinové (pan Charvát) je tedy nutné být registrován v systému města.

Postup pro vývoz odpadních vod z žump (OVŽ) a odpadů ze septiků (OS)

 1. Registrovat se může pouze vlastník nemovitosti v lokalitě Plzeň – ÚMO 10 – Lhota nebo nájemce s platnou nájemní smlouvou. Za vlastníka může udělat registraci jeho přímý příbuzný. U právnických osob (např. a.s., s.r.o., v.o.s, k.s., družstvo, spolek) může registraci učinit pouze oprávněná osoba.
   
 2. Registrace probíhá výhradně elektronicky v aplikaci. Níže uvedené registrační formuláře jsou pro informaci. Je nutné vyplnit všechny níže uvedené požadované údaje v registrační části:
  a. o osobě, která se registruje,
  b. o umístění nemovitosti,
  c. typu zařízení (žumpa/septik/ČOV), z něhož se budou vyvážet odpadní vody včetně kapacity tohoto zařízení,
  d. kontaktní údaje
  e. přihlašovací údaje.

  Kontaktní email je zároveň uživatelské jméno pro přihlášení!

 3. Po vyplnění všech registračních údajů obdrží registrovaná osoba na jím uvedený kontaktní email informaci od VODÁRNY PLZEŇ, že je připraven registrační formulář k ověření a podepsání na úřadu Městského obvodu Plzeň 10.
   
 4. Na úřadu Městského obdobu Plzeň 10 prokáže před podpisem registračního formuláře příslušnému pracovníkovi úřadu svou totožnost a podepíše formulář. Příslušný pracovník úřadu podepíše, že ověřil totožnost registrované osoby.
   
 5. VODÁRNA PLZEŇ následně dokončí registraci, povolí registrované osobě vstup do objednávkové části a odešle jí email s informací, že je dokončena registrace se vstupem do objednávkové části. Tento email zasílá VODÁRNA PLZEŇ na registrované osobě uvedený kontaktní email.
   
 6. Zjistí-li VODÁRNA PLZEŇ, že při registraci je nemovitost již registrovaná na nějakou osobu, do systému svozu bude povolena registrace a přístup k objednávkám pouze vlastníkovi k dané nemovitosti. Další osoby budou ze systému vyloučeni. Platí pravidlo, že na nemovitost se může zaregistrovat pouze jedna osoba.
   
 7. V objednávkové části si registrovaná osoba volí termín a čas vývozu požadovaného zařízení kliknutím na příslušný čas a den u požadovaného objemu cisterny, která bude zajišťovat vývoz. Dále před potvrzením objednávky upřesní množství odpadních vod k vývozu v položce „Objem (kapacita) v m³". Má-li registrovaná osoba více nemovitostí, uvede příslušnou nemovitost.
   
 8. Je-li kapacita zařízení větší než uvedená kapacita cisterny, zvolí více termínů.
   
 9. Vývoz odpadních vod se neprovádí o sobotách, nedělích a státních svátcích.
   
 10. Registrovaná osoba obdrží po uskutečnění fakturu za vývoz od společnosti zajišťující vývoz s uvedením celkové částky za vývoz a likvidaci OVŽ a OS a sdělením kolik má z této částky uhradit.
   
 11. Další bližší informace jsou uvedeny v podmínkách vývozu.

Přejít do rezervačního systému a nová registrace (přihlásit)

 

Vysvětlení pojmů:

Žumpa

Je to bezodtoková jímka, což znamená, že musí být vodotěsná – nesmí z ní unikat žádné splašky. Je buď betonová, nebo plastová.

Septik s biologickým stupněm čištění

Obvykle má několik komor (dvě, nejčastěji tři) a funguje jako usazovací nádrž. To znamená, že se odpadní vody předčistí, protože se usadí kal, který je pak nutné jednou ročně odčerpat. Předčištěné odpadní vody ze septiku se přepadem vypouštějí buď takzvaným trativodem do půdy, nebo přímo do potoka či řeky. Samotný septik není dostatečně účinný a odpadní vody, které z něj vytékají, je třeba ještě biologicky dočistit.

V obou těchto případech likvidace splaškových vod je pro případnou kontrolu uchovávat doklady o vývozu!

 

Kontakty:

Kontaktní osoby pro ověření ÚMO 10 – Lhota: pí. Strejcová, Mgr. Vorálka (dveře č. 3 a 4), tel: 378 036 896, 378 036 893

Kontakty pro registraci: 377 413 222,  ovlhota@vodarna.cz

Kontakty pro reklamace ohledně fakturace: 377 413 196, 377 413 132, ovlhota@vodarna.cz

Kontakty pro reklamace ohledně vývozu: 606 737 504, ovlhota@vodarna.cz

Kontakty pro svoz: 606 737 504, moulis@eliod.cz, plzen@eliod.cz

Kontakty v případě problémů s přihlašováním do aplikace: HelpDesk@plzen.eu

 

Dokumenty ke stažení:

Obchodní podmínky Vodárna.pdf

ELIOD servis:

Ceník ELIOD servis.xlsx
Modelové případy cen ELIOD servis.xlsx
Obchodní podmínky ELIOD servis.pdf

Ilona Šedinová:

Ceník Ilona Šedinová.xlsx
Modelové případy cen Ilona Šedinová.xls
Obchodní podmínky Ilona Šedinová.docx

Poslední aktualizace: 29. 4. 2021, Blanka Strejcová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany