Městský obvod Plzeň 10
Úvod Život v obvodu Regulativ obhospodařování pozemků

Regulativ obhospodařování pozemků

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10-Lhota dne 7. února 2024 schválilo svým usnesením č. 13 / 24 tzv. Regulativ možného využití a obhospodařování městských pozemků veřejných prostranství přiléhajících k pozemkům třetích osob na území MO Plzeň 10 Lhota.

Ačkoliv může název celého dokumentu znít složitě, jedná se prakticky o možnost legálně užívat část městského pozemku přiléhající k pozemku (nejčastěji zahradě) třetí osoby. Obecně totiž platí, že na pozemky v cizím vlastnictví nelze umísťovat např. stavby, vysazovat dřeviny a rostliny nebo provádět terénní úpravy bez vědomí a souhlasu vlastníka. Na území našeho městského obvodu se však v nemalém množství případů na pozemku města (nejčastěji komunikaci, resp. na zejména na její zatravněné části těsně sousedící a navazující na oplocení sousedního pozemku) nacházejí osázené či jinak udržované a obhospodařované pruhy zeleně, které obhospodařují osoby vlastnící nebo užívající sousední pozemek, avšak které tak činí bez jakéhokoliv právního důvodu nebo vztahu, tedy nelegálně. Důsledkem je pak to, že daný pás zeleně lze jen těžko mechanikou, kterou disponuje MO Plzeň 10-Lhota, plošně udržovat (jde zejména o sečení travních porostů). Nezřídkakdy je na těchto částech zeleně umístěna i nějaká zábrana (kamení, patník, natažené pásky - tzv. mlíko apod.) proti vjíždění a parkování vozidel u oplocení soukromých pozemků. Tato opatření soukromých osob nejen, že nemají v těchto místech, co dělat, ale plošné sekání a mechanickou údržbu těchto prostor fakticky znemožňují, přičemž hrozí i poškození používané techniky. Na druhou stranu se pak na ÚMO setkáváme s požadavky soukromých osob na údržbu právě těchto částí městských pozemků. Abychom z tohoto bludného kruhu nějakým, pokud možno většině vyhovujícím, způsobem vystoupili, přijal MO Plzeň 10-Lhota výše uvedený regulativ, který by mohl - pokud o něj občané našeho obvodu projeví zájem - situaci řešit.  

Záměrem a cílem schváleného dokumentu, jehož text a podobu naleznete v rámci této webové stránky MO Plzeň 10-Lhota, není tuto činnost lidem nějak výrazně omezit nebo dokonce zakázat, ale naopak situaci v místech, kde již takovéto udržované plochy existují, zlegalizovat a stanovit pro ně jak právní, tak obsahový rámec této činnosti. Celá akce je koncipovaná jako dobrovolná, kdy ÚMO Plzeň 10-Lhota zmapuje celé území obvodu, označí místa, kde již plochy existují, a realizátora již existujících úprav pozemku vyzve k uzavření příkazní smlouvy, na základě které bude realizátor k obhospodařování oprávněn. Zároveň je systém otevřen i osobám, které dosud popsané obhospodařování nerealizovaly, ale měly by o to zájem. Každá situace bude, díky konkrétní uzavírané smlouvě, vždy projednávána samostatně, přičemž se stanoví charakter a možnosti obhospodařování, a to zejména s ohledem na bezpečnost silničního provozu na přilehlých komunikacích a dodržení např. ochranných pásem pro energetická vedení apod.

Pro více informací o celé akci nebo v případě zájmu o aktivní využití popsaného systému obhospodařování můžete navštívit nebo kontaktujte ÚMO Plzeň 10-Lhota, a to přímo tajemníka ÚMO Plzeň 10-Lhota, Mgr. Petra Vágnera (kontakt zde ). 

Soubory ke stažení

Poslední aktualizace: 1. 3. 2024, Vágner Petr